NEWS

NEWS

ประสิทธิภาพการป้องกันการลื่นไถลของส่วนผสมแอสฟัลต์ที่ประกอบด้วยอะลูมิเนียมที่ผ่านการเผา

บอกไซต์จะเพิ่มดัชนีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของทางเท้ายางแอสฟัลต์

Read More »
Scroll to Top